รับสมัคร ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วย รับรองการจัดการพลังงาน  

สนใจติดต่อ qb.audit@hotmail.com

 

บริการตรวจสอบอาคาร,ป้าย และไฟฟ้า

บริการตรวจสอบอาคารแล้วป้าย ตาม พรบ. ควมคุมอาคาร พ.ศ.2543 มาตรา 32 ทวิ ได้บัญญัติให้เจ้าของอาคาร 9 ประเภท

ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้จรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณี ทำการตรวจสอบสภาพอาคาร

แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อพนักงานท้องถิ่น ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

เลขทะเบียน น.0201/2552

 

ตรวจสอบและรับรอง การจัดการพลังงาน

น.0030/59

 

  ติดต่อ  : 02-519-3364 , 086-308-3854 , 089-891-5935 

   e-mail  : qb.audit@hotmail.com

 

 ตรวจสอบอาคาร ตาม พรบ.32 ทวิ
 ตรวจรับรองการจัดการพลังงาน
 ที่ปรึกษารับรองการจัดการพลังงาน
 ตรวจลิฟต์ ตรวจเครน ตรวจฟาสาด
 ตรวจสอบระบบไฟฟ้า รับรองไฟฟ้า THERMO SCAN ตรวจ PM ไฟฟ้า
image

ตรวจสอบตามกฎหมาย

image
ทีมงานวิศวกรมีคุณภาพ
image
ช่วยติดตามใบ ร.1
image
ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี

รับรองการจัดการพลังงาน

คุณมีผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน แล้วหรือยัง ?

 

 จบไปแล้วกับการจัดการพลังงานปี พ.ศ.2565

สำหรับลูกค้าที่สนใจ ให้เราดูแลในปีถัดไป พร้อมราคาพิเศษ


  เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบพลังงานปี พ.ศ.2566  

 ตรวจสอบพร้อมให้คำปรึกษากับเรา พร้อมราคาพิเศษ ติดต่อได้เลย
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ และเป็นที่ปรึกษาทางด้านการจัดการพลังงาน ได้รับใบอนุญาติตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน จากกระทรวงพลังงาน และมีผู้ชำนาญการระดับสามัญวิศวกร และผู้ช่วยผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์

 
การอนุรักษ์พลังงานภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535(และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  กำหนดให้มีทั้งการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) และการตรวจสอบรับรอง (Certification Audit)  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  (พพ.)  กระทรวงพลังงาน  กำหนดให้อาคารควบคุมและโรงงานควบคุม เริ่มดำเนินการจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน แบ่งตามขนาดของอาคารและโรงงานควบคุม ดังนี้


1. โรงงานและอาคารควบคุม ที่ติดตั้งหม้อแปลงตั้งแต่ 3,000 kW หรือ 3,530 kVA หรือใช้พลังงานรวม 60 ล้าน MJ ขึ้นไป ต้องมีการตรวจสอบ  และรับรองตั้งแต่ ปี 59 เป็นต้นไป


2. โรงงานและอาคารควบคุม ที่ติดตั้งหม้อแปลงตั้งแต่ 2,000 kW หรือ 2,350 kVA หรือใช้พลังงานรวม 40 ล้าน MJ ขึ้นไป ต้องมีการตรวจสอบและรับรองตั้งแต่ ปี 60 เป็นต้นไป


3. โรงงานและอาคารควบคุม ที่ติดตั้งหม้อแปลงตั้งแต่ 1,000 kW หรือ 1,175 kVA หรือใช้พลังงานรวม 20ล้าน MJ ขึ้นไป ต้องมีการตรวจสอบและรับรองตั้งแต่ ปี 61 เป็นต้นไป

 

 นื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ในปีนี้ 
เราก็สามารถทำการตรวจรับรองการจัดการพลังงาน Online โดยวิธี Conference ได้
image
การตรวจแบบ On-Site
image
การตรวจผ่าน Conference

Certificated by

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
สภาวิศวกร
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงพลังงาน
Powered by MakeWebEasy.com