ตรวจสอบพลังงาน

การอนุรักษ์พลังงานภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535(และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  กำหนดให้มีทั้งการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) และการตรวจสอบรับรอง (Certification Audit)  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  (พพ.)  กระทรวงพลังงาน  กำหนดให้อาคารควบคุมและโรงงานควบคุม เริ่มดำเนินการจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน แบ่งตามขนาดของอาคารและโรงงานควบคุม ดังนี้


1. โรงงานและอาคารควบคุม ที่ติดตั้งหม้อแปลงตั้งแต่ 3,000 kW หรือ 3,530 kVA หรือใช้พลังงานรวม 60 ล้าน MJ ขึ้นไป ต้องมีการตรวจสอบ  และรับรองตั้งแต่ ปี 59 เป็นต้นไป


2. โรงงานและอาคารควบคุม ที่ติดตั้งหม้อแปลงตั้งแต่ 2,000 kW หรือ 2,350 kVA หรือใช้พลังงานรวม 40 ล้าน MJ ขึ้นไป ต้องมีการตรวจสอบและรับรองตั้งแต่ ปี 60 เป็นต้นไป3. โรงงานและอาคารควบคุม ที่ติดตั้งหม้อแปลงตั้งแต่ 1,000 kW หรือ 1,175 kVA หรือใช้พลังงานรวม 20ล้าน MJ ขึ้นไป ต้องมีการตรวจสอบและรับรองตั้งแต่ ปี 61 เป็นต้นไป

บริษัทได้รับการรับรองจากกระทรวงพลังงาน ให้ ดำเนินธุรกิจ รับรองการจัดการพลังงาน

 บริษัทได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำในการเข้าทำการตรวจสอบ รับรองการจัดการพลังงาน ของอาคารสูง และโรงงานขนาดใหญ่ ทั่วประเทศ

บริษัท มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ มีผู้ขำนาญการ และ ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ ที่ผ่านการอบรม ถูกต้อง และขึ้นทะเบียนกับ กระทรวงพลังงานทั้งหมด

 สามารถให้คำแนะนำการตรวจสอบพลังงาน 8 ขั้นตอน และสัมภาษณ์พนักงานในองค์กร

 เนื่องจากสถานการณ์โควิด ในปัจจุบัน ทางบริษัทเรา ยินดีให้คำปรึกษา และรับรองการจัดการพลังงาน ผ่านวิธี Online Conference

 เนื่องจากสถานการณ์โควิด ในปัจจุบัน ทางบริษัทเรา ยินดีให้คำปรึกษา และรับรองการจัดการพลังงาน ผ่านวิธี Online Conference

Powered by MakeWebEasy.com