งานของเรา

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 32 ทวิ ซึ่งระบุให้เจ้าของอาคารมีหน้าที่ต้อง   จัดหาผู้ตรวจสอบเพื่อทำการ ตรวจสอบสภาพอาคาร ทางด้านความมั่นคงแข็งแรงและระบบอุปกรณ์ประกอบอาคาร รวมทั้งระบบป้องกัน  และระวังอัคคีภัย เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่ มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ สอยอาคารต้องทำการตรวจครั้ งแรกให้แล้วเสร็จและรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ภายในระยะเวลา 2 ปี  นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548 ) เป็นผลให้อาคารที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบ   ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนกับสำนักงานควบคุมและตรวจสอบอาคาร  กรมโยธาธิการและผังเมือง  โดยจัดให้มีการตรวจสอบใหญ่ 1 ครั้ง ก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2550   หลังจากวันที่  29  ธันวาคม 2550 ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยวิธีการตรวจสอบในแต่ละปีนั้นๆ


การตรวจสอบอาคาร แบ่งออกเป็น 2 ประเภทการตรวจสอบ

  1. การตรวจสอบใหญ่ จะทำการตรวจสอบในปีแรกที่ทำการตรวจสอบอาคารนั้นๆ หรือ หลังอาคารได้เปิดใช้มาแล้ว 1 ปี ซึ่งจะครบรอบการตรวจทุก ๆ  5ปี
  2. การตรวจสอบประจำปี โดยจะทำการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีเป็นเวลา4ครั้ง จนกว่าจะครบรอบ ตรวจใหญ่ 

 

ตัวอย่างวิธีการนับ การเข้ารอบการตรวจ

60     61     62     63     64     65

 ใหญ่              1               2               3               4              ใหญ่image
เชี่ยวชาญในการตรวจสอบอาคารสูง อาคารโรงงาน ทุกประเภท
image
ผู้ตรวจสอบอาคาร สามารถให้คำแนะนำการตรวจสอบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎหมายและ วสท. ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
image
ผู้ตรวจสอบอาคาร มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านงานระบบ และระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร
image
ผู้ตรวจสอบอาคาร มีความรู้และเอาใจใส่ในคุณภาพของงาน
image
ผู้ตรวจสอบอาคาร มีประสบการการทำงานในสายวิชาชีพมามากกว่า 10 ปี
image
ผู้ตรวจสอบอาคาร ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ เส้นทางหนีไฟ และทางออกฉุกเฉิน เพื่ออพยพคนใยอาคารไปสู่พื้นที่ที่ปลอดภัย
Powered by MakeWebEasy.com